CZYM JEST CBD

CBD (Kannabidiol) to organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. Jest jednym z ponad 100 do tej pory poznanych związków występujących naturalnie w konopiach.
CBD nie wykazuje właściwości psychoaktywnych. Według raportu WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) olej CBD jest całkowicie bezpieczny, a jego stosowanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Kannabinoidy są związkami chemicznych które oddziałują na układ endokannabinoidowy człowieka
Układ endokannabinoidowy to system organizmu biorący udział w wielu fizjologicznych procesach (np. aktywność motoryczna, nastrój, motywacja, uczucie głodu i sytości, użytkowania energii itd.). Na układ endokannabinoidowy składają się (między innymi) receptory czyli wyspecjalizowane komórki odbierające informacje z otoczenia. Maja one oznaczenia CB1 i CB2,
Receptory CB1 rozmieszczone są w mózgu, tkance tłuszczowej, mięśniach szkieletowych, wątrobie i innych narządach, a CB2 głównie na komórkach układu immunologicznego
Kannabinoidy  oddziałują z receptorami CB1 i CB2. W ten sposób wpływają na wiele istotnych procesów fizjologicznych, mających związek z odczuwaniem bólu i łaknienia, nastrojem, motywacją, pamięcią, snem oraz metabolizmem na poziomie komórkowym.

W BARDZO DUŻYM SKRÓCIE: Receptory w organizmie człowieka na które oddziałują związki chemiczne (np. CBD) wywołują konkretne reakcje organizmu.  Zarówno pobudzenie jak i zahamowanie działania receptorów powoduje różne reakcje organizmu.

Produkty z CBD

Na rynku dostępnych się wiele produktów zawierających CBD. Produkty te różnią się od siebie zarówno ilością samego CBD, składem jak i postacią pod jaką występują. Nie można jednoznacznie stwierdzić który produkt jest najlepszy.

Jak wybrać produkt z CBD ?

Na pewno należy zwrócić uwagę, czy produkt ma status suplementu diety, gdyż w takim przypadku producent zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie badania wymagane dla produktów nadających się do spożycia.
Kolejnym kryterium wyboru powinien być skład produktu. Im mniej zbędnych i sztucznych dodatków zawiera suplement diety tym lepiej.
Tak na prawdę niezbędne są jedynie dwa składniki : CBD oraz jego nośnik. CBD zazwyczaj występuje w postaci ekstraktu (inaczej wyciągu) o różnym stężeniu. Proces ekstrakcji pozwala na wyodrębnienie pożądanej substancji oraz wyeliminowanie substancji zbędnych. Nośniki poprawiają przenikanie substancji do krwiobiegu. Do tego celu zazwyczaj stosowane są oleje. Oleje stosowane jako nośniki są zwykłymi produktami spożywczymi, więc ich kryterium wyboru powinno być dokładnie takie samo. Im bardziej naturalny będzie olej tym lepiej dla naszego organizmu.

Status prawny

Najważniejsze:
Posiadanie, zażywanie i obrót CBD oraz preparatami zawierającymi CBD są w Polsce legalne !
CBD nie jest substancją psychoaktywną. Obrót preparatami zawierającymi CBD nie wymaga zezwolenia, ponieważ:
  • Nie została ujęta w wykazie substancji psychotropowych
  • Środków odurzających
  • Nowych substancji psychoaktywnych
Wpływ na legalność (bądź nie) ma jedynie zawartość THC. Ponieważ preparaty zawierające CBD ( np. Olej CBD) mogą ale nie muszą zawierać również THC ((Δ9-tetrahydrokannabinol).
I jedynie zawartość THC w produktach podlega regulacjom prawnym w Polsce.
Kwestie dotyczące zawartości THC reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Rozdział 1. Artykuł 4. Punkt 5
konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę;
Rozdział 1. Artykuł 4. Punkt 37
ziele konopi innych niż włókniste – każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego);
Z uwagi na powyższe całą kwestia legalności preparatów zawierających CBD brzmi następująco:
Posiadanie, zażywanie i obrót CBD oraz preparatami zawierającymi CBD są w Polsce legalne pod warunkiem, że zawierają one nie więcej niż 0,2% THC !
Z określeniem CBD związane są jeszcze inne pojęcia: THC, Marihuana Medyczna i Surowiec Farmaceutyczny
THC (Δ9-tetrahydrokannabinol) to podobnie jak CBD organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. Jest drugim z najlepiej poznanych związków występujących naturalnie w konopiach. Ma właściwości psychoaktywne. powoduje uczucie odprężenia, euforię, zaburzenia koordynacji, pobudza apetyt wykazuje działanie przeciwwymiotne, nasenne i przeciwbólowe a także wykazuje działanie lekko zwiotczające mięśnie.
THC jest ujęte w „wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych” – grupa II P
Obrót takimi substancjami jest nielegalny bez zezwolenia.
Prawnie uregulowana jest jedynie zawartość THC w konopiach. Ma wynosić < 0,2% w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy w przeliczeniu na suchą masę
Z przepisów wynika, że obrotu preparatami zawierającymi >0,2% THC konieczne jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
„Marihuana Medyczna”
Brak jakiejkolwiek jednoznacznej definicji marihuany medycznej – takie pojęcie nie istnieje w ustawodawstwie polskim. Z drugiej strony powszechnie używa się takiego określenia, głównie dla odróżnienia od tzw. „marihuany rekreacyjnej”. Z punktu widzenia np. botaniki czy systematyki konopi różnicy między oboma produktami nie ma.
Kwestie „marihuany medycznej” reguluje USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Jest to zmiana ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) po art. 33 dodaje się art. 33a–33d w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. Ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, mogą stanowić surowiec farmaceutyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.
Surowiec farmaceutyczny to substancja lub mieszanina używana do wyrobu produktów leczniczych.
Definicję surowca medycznego definiuje Pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
surowcem farmaceutycznym – jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych;

Uwaga

Istnieją rozbieżności pomiędzy przepisami polskimi i UE dotyczącymi zawartości THC . W Polsce legalne są produkty pod warunkiem, że zawierają one nie więcej niż 0,2% THC. W innych krajach UE (np. w Austrii) dozwolona zawartość THC wynosi 0,3%.
Wynika z tego prosta zależność: Legalny i legalnie zakupiony produkt z THC w jednym z krajów UE w Polsce legalny już nie jest. Potencjalne konsekwencje łatwo sobie wyobrazić.  (pisząc bardziej dosadnie: popełniamy przestępstwo z art. 59. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
olejki cbd